Kampanja pakkoliitoksia vastaan

Talkoolaiset+20121013.jpg

So­siaa­li­de­mo­kraa­tit ja ko­koo­mus ovat sy­väs­ti eri­mie­li­siä tu­los­sa ole­van kun­ta­ra­ken­ne­lain si­säl­lös­tä, kirjoittaa Teija Sutinen  Helsingin Sanomissa tänään

 • Kun­ta­ra­ken­ne­la­ki on hal­li­tuk­sen kun­ta­uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen vä­li­ne, jo­ka oli­si tar­koi­tus saa­da no­peas­ti lau­sun­to­kier­rok­sel­le kun­tiin ja voi­maan tou­ko­kuus­sa 2013.
  Sdp on eri­tyi­sen her­mos­tu­nut sii­tä, et­tä lo­ka­kuun alus­sa val­mis­tu­nee­seen la­ki­luon­nok­seen on puo­lueen edus­ta­jien mie­les­tä nyt kir­joi­tet­tu kun­tien pak­ko­lii­tos­ten mah­dol­li­suus.
  Hal­li­tus lin­ja­si ke­sä­kuus­sa, et­tä pak­ko­lii­tok­sia ei teh­dä.
  HS:n tie­to­jen mu­kaan ky­se on sii­tä, et­tä val­tio­neu­vos­to voi­si oh­ja­ta kun­ta­lii­tok­sia ha­lua­maan­sa suun­taan kun­ta­ra­ken­ne­lais­sa so­vit­ta­vien kri­tee­rei­den poh­jal­ta.
 • Jos kri­tee­rit puol­ta­vat tiet­tyä kun­ta­lii­to­sa­luet­ta, aluees­ta ei sai­si poi­ke­ta kuin val­tio­neu­vos­ton lu­val­la.
  Jos kun­ta esi­mer­kik­si ha­luai­si liit­tyä yh­teen pien­ten naa­pu­ri­kun­tien­sa kans­sa, val­tio­neu­vos­to voi­si es­tää lii­tos­sel­vi­tyk­sen, jos kri­tee­rei­den pe­rus­teel­la pa­rem­pi ko­ko­nai­suus syn­tyi­si kun­nan ja suu­ren lä­hi­kau­pun­gin yh­dis­ty­mi­ses­tä.

Tämän olemme täällä kentällä voineet tunnistaa jo Paras-hankkeen yhteydessä. Kun Kaarina Piikkiön kanssa  ja me Naantalissa saariston suuntaan teimme liitoksia, olivat pihlajamarjat happamia tietenkin Turussa mutta myös Helsingissä. 

Vanhastaan tiedämme, että työssäkäyntialuetta on käytetty tähän pakottamis tarkoitukseen ja nyt edelleen lisätään kriteereitä ensin selvittelyyn pakottamiseksi ja sen jälkeen voimme arvat jatkon kulkevan samaan latua.

Hyvä, että Sdp on pitänyt pintansa. Tässä ei pidä antaa periksi eikä hötkyillä . Kokoomus saa virittämänsä ansan itse laukaista.

Ilkka Kantola harkitsevainen turkulainen tiivisti asian näin.

 • En usko pakkoliitoksiin ja olen tyytyväinen, ettei niihin lähdetty hallitusohjelmaa kirjoitettaessa. Sanoin paneelissa, että Suur-Turku olisi Turun kaupungin kannalta hyvä asia. Mutta, jotta siihen voitaisiin päästä, on Turun kaupungin kehitettävä toimintaansa niin erinomaiseksi laadultaan ja tehokkuudeltaan, että naapurikunnat ovat kilvan oven takana kysymässä, voisivatko päästä samaan kimppaan Turun kaupungin kanssa. Ehkä tähän on jonkin verran matkaa. Mutta jos halutaan rakentaa alueeltaan suurempi Turku naapurien kanssa, on tämä ainoa tie. Naapurien kunnioitus on välttämätön edellytys hyvälle yhteistyölle, molemminpuoliselle oppimiselle ja keskinäisen luottamuksen vahvistumiselle.

 Niinpä niin. Ja me vielä lisäämme sen, että työrauhaa tarvitaan kaikkialla. Ongelmia on omissa asioissa tarpeeksi. Muiden ei sitä taakka pidä lisätä. Aika siteen näyttä jos näyttä. Ilman ennakkoehtoja eteenpäin.

Ruusut, ilmapallot ja makkarat jaossa tänään 10-13

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!