Hyvä tulos ja vähän risuja

Tilinpäätös ja tarkastuskertomus 
Sd-ryhmän puheenvuoro Lauri Lainen valtuustossa 8.6.2015

Naantalin tilinpäätös ja toimintakertomus antavat hyvän kuvan kaupungin taloudenpidosta.

Tilinpäätöksen mukaan lopputulos saatiin reilusti plussalle. Tulot kasvoivat: kunnallisvero 2,3 % maan keskiarvo 1,3 %, kiinteistövero 7,4 % keskiarvo 10,9 % mutta yhteisöverokertymä on pudonnut 12,7 % keskiarvo on +11,5 %. verrattuna muuhun maahan yhteisöveron pudotus on suuri. Ovatko syynä huonot ajat tai tulokset, verosuunnittelu vai mikä.

Naantalin hyvään lopputulokseen on suuri vaikutus myös toimintakulujen väheneminen 3,8 miljoonalla. On saatu menojen kasvu pysähtymään.  Kustannuksista henkilöstökulut vähenivät n. miljoonalla.  Määrätietoisella toiminnalla tämä saatiin aikaiseksi ilman henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia. Siitä tulee kiittää viime vuoden asiantuntevaa johtoa ja ymmärtäväistä henkilökuntaa.

Kaupungin velkaa saatiin vähennettyä reilut 2 miljoonaa. Asukasta kohti sitä oli 1.865 euroa. Se on vähemmän kuin kunnissa keskimäärin.  Tarkastuslautakunnan mukaan Naantalin kaupunki saavutti kokonaistaloudelliset tavoitteensa.

Tarkastuslautakunnan kertomuksesta saa kokonaiskuvan kaupungin toiminnasta.

Tarkastuskertomus on toteutettu tarkastamalla valtuuston ja hallintokuntien asettamia ja saavutettuja tavoitteita tuloksia. Sen lisäksi on arvioitu myös itse tavoitteiden asettelua. Tavoitteiden asettelussa ja niiden selkiyttämisessä on vielä paljon parannettavaa.

Jos halutaan kunnollista, sen saavuttamiseksi on asetettava kunnon tavoitteet, ja mitoitettava resurssit oikein, sekä täytyy myös pitää päätöksistä kiinni.

Valitettavasti tavoitteet ovat ylimalkaisia ja niiden selventämisessä on vielä tekemistä. Tavoitteen mukainen talous ja henkilöstö - ei monessakaan hallintokunnassa ole ajan tasalla.

Elinkeino-ohjelma ei ole ajankohtainen. Elinkeinoasiamiehelle siitä tuleekin paineita saattaa asiat oikeisiin uomiin. Samalla kannattaa pohtia, onko järkevää kaupungin olla mukana monessa elinkeinopalveluita tuottavassa organisaatiossa.

Naantalin palvelustrategian tulisi laatia yli vaalikauden kestäväksi ja ulottua 10–15 vuoteen. Vision minne pyritään, on oltava selkeä.

Sdp on huolissaan uudistuksista, jossa muutos kulkee etusijalla ennen laatu- ja kustannustavoitteita.

Muutamia havaintoja eri hallintokuntien tuloksista. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta  saavutti tavoitteet muutamilla menovähennyksillä ja –lisäyksillä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat reilusti alle arvion. Erikoisesti siirtoviivepäivien väheneminen on huomattava kiitoksilla.  Varmaan kustannussäästöihin vaikuttaa myös Naantalin hyvä perusterveyden hoito.

Työttömyyden torjunnassa ei päästy tavoitteisiin, mutta nuorisotyöttömyys on alle valtakunnallisen keskiarvon. Vuoden aikana aloitettiin ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta sekä perustettiin työllisyystiimi.  Vaikka tavoitteita ei saavutettu on työllisyyttä kuitenkin edistetty.  Mielekkäämpää on maksaa työllistämistukea kuin työttömyysavustusta. 

Koulutuslautakunnan tehtäväalueet onnistuivat suht’koht tavoitteissaan. Sopeutuminen lapsiluvun laskuun vähentää henkilökuntaa. Sivistystoimi reagoi muuttuvaan tilanteeseen ja pysyi tavoitteessaan.

Vähenevistä lapsiluvuista huolimatta perusopetuksen kulut nousivat ollen vähän yli valtakunnan keskiarvon. Toisen asteen nettokustannukset alenivat 6.981 euroon 2013 vuoden 7. 220 eurosta.

Konekeskuksen tuotot vähenivät johtuen leudosta talvesta. Kuitenkin myös menot alittuvat, joten toiminnasta jäi pieni ylijäämä.

Ateriapalvelun pitää osoittaa tuottavuutensa ja kilpailukykynsä. Hinta- ja laatuvertailun perusteella asetetaan kustannus- ja aikataulutavoite. Tarkastuslautakunta toteaa pelkkien vaihtoehtoisten tuotantotapojen tutkimisen ilman ennalta asetettuja tavoitteita heikentävän henkilökunnan motivaatiota ja lisää epävarmuutta.

Samat koskee myös siivouspalvelua. Selkeät tavoitteet siivoustasosta ja tunnusluvut, joilla osoitetaan tehokkuus ja suorituskyky. Ulkoistaminen ei saa olla itsetarkoitus.

Tilalaitokset tuotto ei saa olla liian ylijäämäinen. Kun tarkoitus on osoittaa kiinteistökustannukset, hallintokunnille, tulee niillä olla tieto, miten se pystyvät muuttamaan toimintaansa jotta kiinteistökulut alenevat.  Ylisuuret kiinteistökustannukset näkyvät hallintokuntien kokonaiskustannuksissa.

Henkilöstökertomus on hyvin tehty ja selkeästi luettava asiakirja.

Naantalin henkilöstö laski 21 henkilöä (967). Määräaikaisia oli kolme enemmän (253). Kehityskeskustelujen määrä ja laatu parani edellisvuodesta, mutta parannettavaa jäi. Työsuojelussa vaara- ja uhkatilanteiden ilmoittamisen lisääntyminen osoittaa henkilöstön valveutumista. Koulutukseen kiinnostus on vähäistä. Hyvänä asiana voi pitää henkilöstöinfon muuttaminen sähköiseksi. Kuten tarkastuskertomuksesta voi päätellä lautakunta kannustaa hallintokuntia jatkamaan hyviksi havaittuja toimintatapoja.

Naantalin talousarviossa on niukasti vertailuja muihin kuntiin. Perustelut määrärahoista eivät ole vertailtu muihin vastaaviin. Sama koskee resursseja.  Toiminnan tavoitteiden asettamisen pohjana edellisen vuoden tilinpäätöksen tiedot, kun niiden tulisi perustua kuluvan vuoden toimintaan. Kun palvelustrategian tavoitteita asetetaan, ne pitää johtaa tilastoista perustua euroihin ja aikatauluun.

Ulkoistaminen ei saa olla itseisarvo,

Sdp valtuustoryhmä yhtyy tilintarkastajien näkemykseen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!