Eri suuntiin on meillä retki...

  • (Kuntaliitto tiedottaa 2.5.2013) Kuntaliiton hallituksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta pitäisi voida tarkastella myös muista kuin tiukoista väestömäärään perustuvista lähtökohdista.
  • Näitä ovat muun muassa alueen taloudellinen, väestöllinen ja henkilöstövoimavaroihin liittyvä palvelujen järjestämiskyky sekä olemassa olevat palvelujärjestelmät ja yhteistoiminta, todetaan liiton lausunnossa. Johtopäätöksenä on, että näistä syistä johtuen valtioneuvostolla pitäisi olla toimivalta myöntää poikkeuksia sote-alueita muodostettaessa.
  • ​Kuntaliiton hallitus antoi torstaina 2.5.2013 yksimielisen lausunnon koskien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Lausuntopäätöksen taustalla on liiton huoli siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei etene samantahtisesti kuntarakennelain kanssa.
  • Liitto painottaa, että kunnilla on oltava tiedossaan rakennelain edellyttämän selvitystyön kannalta merkitykselliset sote-linjaukset.
  • Kuntaliitto on aiemmissa kannanotoissaan todennut, että niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin kuntarakenneuudistuksen lähtökohtana on oltava vahva peruskunta. Siellä missä tällaisia ei synny, tarvitaan hyvin tiivistä kuntien yhteistoimintaa.

Käytännön järjen ääni alkaa pikku hiljaa kulua. Kuntaliiton tiedotteen voi lukea tästä linkistä.
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2013/05/Sivut/vaestomaara-kriteeri-sote-uudistus.aspx

Hesarin Sote-ryhmä sen sijaan on taas toisessa äärimmäisyydessä. Siellä on nimenomaan lähtökohtana vain terveys ja vain terveys. HS:n soteryhmän esitys on alla olevan mukainen. Alleviivaukset MR

1 Jär­jes­tä­mis­vas­tuu so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta py­syy kun­nal­la, jos kun­tia on 15–25.

2 Jos kun­tia on enem­män, jär­jes­tä­mis­vas­tuu on täs­sä vai­hees­sa ir­ro­tet­ta­va kun­nis­ta.

3 Jul­kis­ten so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­vas­tuu ja ra­hoi­tus on ol­ta­va yk­sis­sä kä­sis­sä mu­kaan lu­kien sai­raus­va­kuu­tus­kor­vauk­set, Ke­la-kor­vauk­set yk­si­tyi­sis­tä lää­kä­ri­palk­kiois­ta se­kä tut­ki­muk­sis­ta ja hoi­dois­ta, mat­ka­kor­vauk­set, kun­tou­tus ja mah­dol­li­ses­ti lää­ke­kor­vauk­set.

4 So­siaa­li­huol­lon ja ter­vey­den­hoi­don in­teg­raa­tio on hy­vä ta­voi­te.

5 Ke­lan mak­sa­mia päi­vä­ra­ho­ja pi­tää tar­kas­tel­la erik­seen, jot­ta hoi­ta­mi­sen no­peut­ta­mi­seen kan­nus­tet­tai­siin.

Käytännön kokemus ja yhdistetty maalis-työläisjärki sanoisi, että asetelma olisi mietittävä uusiksi.

Sosiaali- ja terveystoimet yhdistetään vain kuntatasolla. Sen sijaan terveydenhuolto organisoidaan hierarkkisesti valtio / asiantuntijajohtoiseksi toiminnaksi.
Laatikkoleikkinä tilanne näyttäisi alla olevan kaltaiselta. Tähän malliin voidaan - jos väkisin halutaan - liittää yksityinen terveydenhuolto tuottajana ihan kuten nykyisin jo käytännössä toimitaan.

Vastuu / omistus

Toiminto

Hallinto

Valtio

ERVAT eli Yliopistolliset
Keskussairaalat 5 kpl

Asiantuntija hallinto
Muoto: Hallitus

Valtio / Kunnat

Sairaanhoitopiiri Erikoissairaanhoito

Hallinto Valtion Asiantuntijat +
Paikalliset edustajat
Muoto: Hallitus

Kunnat

Terveyskeskukset ja Sosiaalitoimi
Erikoissairaanhoidon tilaajina ja osamaksajina

Kuten nykyisin


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!