Ennenkokematon

PuoluekannatusHs20141121.JPG

Poliittinen muisti on lyhyt, sanotaan. Mutta en tosiaan muista tällaista kannatuksen häviämistä nähnyt. Ja näin alhaalla Kokoomus ei ole ollut 40 vuoteen.
Kehitykseen on monta syytä: Ylimielisyys ja  TP Sauli Niinistön paljastama mielikuvapolitiikka. Mutta ennen muuta kysymys on vaihtoehdosta nimeltä Juha Sipilä.
Keskustan asema on kadehdittava ystävällisesti voi sanoa, että pelkkä oleminen riittää. Demareillekin tämä oli enemmän kuin siedettävä; kolmosena ja vain prosentti Kokoomuksesta.

Vaa­lei­hin on kui­ten­kin vie­lä mel­ko tark­kaan vii­si kuu­kaut­ta ai­kaa. Nii­tä, jot­ka ei­vät osaa tai ha­lua ker­toa puo­lue­kan­taan­sa, on pal­jon – lä­hes nel­jä kym­me­nes­tä. Kan­na­tus­muu­tok­set ovat täl­lä vaa­li­kau­del­la ol­leet suu­ria: en­sin pu­to­si kes­kus­ta, ke­säl­lä Sdp ja nyt ko­koo­mus. Suu­ret muu­tok­set saat­ta­vat jat­kua. HS pääkirjoitus 21.11.2014

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!