Ei kuunnella vääriä profeettoja

Kuntarakenneselvittäjien tiedotteessa kerrotaan, että Turun he pyytävät pari kuukautta lisäaikaa. Samalla näyttävät selvittäjät haluavansa selvittää alueelle edelleen sote-yhteydessä vastuukuntamallia.

Lisäaika on täysin perusteltu kun katsoo esimerkiksi sitä sisältöä, mikä pitäisi saada valmiiksi NaaMa (Naastali-Masku) hankkeessa. Pelkästään dispositio eli sisällysluettelon otsikot käsittää neljä sivua. Ja jokaisen otsikon alla on paljon vielä selvittämätöntä asiaa ja selvitysten lisäksi niitä pitäisi analysoida ja tehdä johtopäätöksiä. Urakka on kova, se lähentelee Mission Impossible – juttuja. Mutta yrittänyttä ei laiteta varsinkin, kun selvityksistä on jo tähän mennessä ollut paljon kuntakohtaista tietoa, jota muutoin ei ole ollut ainakaan luottamus henkilöiden käytettävissä.

Hallinnon mahdollisuuksiin luotetaan perusteettomasti. Kannatta  ihan itsekin miettiä asioita kaikkien hallinnollisten hössötysten keskellä. Painavan näkökulman aiheeseen saimme lukea päivän Hesarissa.Helsingin yliopiston kau­pun­ki­maan­tie­teen professori Ma­ri Vaat­to­vaa­ra yhdessä saman yliopiston kau­pun­ki­so­sio­lo­gian pro­fes­so­ri Matti Kort­tei­seen kanssa kirjoittavat asiantuntijapalstalla HS:ssä 15.8.2014 otsikolla: Suo­mes­sa vii­me vuo­si­na käy­ty met­ro­po­li­kes­kus­te­lu, jos­sa on pää­osin poh­dit­tu hal­lin­to­mal­le­ja, on har­haan­joh­ta­va ja pa­him­mil­laan va­hin­gol­li­nen.

  • Myös täs­tä nä­kö­kul­mas­ta Suo­mes­sa käyn­nis­sä ole­va kes­kus­te­lu hal­lin­to­mal­lien kaik­ki­voi­pai­suu­des­ta on on­gel­mal­li­nen. Jos me nyt on­nis­tui­sim­me ke­hit­tä­mään sel­lai­sen hal­lin­to­mal­lin, jo­ka rat­kai­see kil­pai­lu­ky­kyyn, seg­re­gaa­tioon ja eko­lo­gi­seen kes­tä­vyy­teen liit­ty­vät on­gel­mat, kek­sin­nöl­lä oli­si var­mas­ti vien­tiä maail­man kai­kil­le mark­ki­noil­le.
  • Va­li­tet­ta­vas­ti aja­tuk­set sii­tä, mi­ten täl­lai­nen mal­li edis­täi­si sil­le ase­tet­tu­ja ta­voit­tei­ta, ovat jää­neet epä­mää­räi­sik­si. Em­pii­ri­nen näyt­tö hal­lin­to­mal­lin toi­mi­mi­ses­ta toi­vo­tul­la ta­val­la puut­tuu ko­ko­naan.
  • Alueen elin­voi­man ke­hit­tä­mi­seen tar­vi­taan koh­den­net­tu­ja ja konk­reet­ti­sia toi­mia, jois­ta suu­rin osa on tyys­tin pai­kal­lis­hal­lin­non toi­mi­val­lan ul­ko­puo­lel­la. Oli­si vii­sas­ta kes­kit­tyä miet­ti­mään pai­kal­li­sia vah­vuuk­sia, nii­den va­raan mah­dol­li­ses­ti ra­ken­tu­via klus­te­rei­ta ja si­tä, mi­ten voi­sim­me edis­tää näi­den me­nes­tys­tä. Jos näin syn­tyy laa­jem­paa yh­teis­työ­tä, se on vain hy­väk­si.

Kun julkisen talouden kestävyyden parantaminen hallinnollisten ratkaisujen avulla on myö jäänyt epäselväksi, on nyt tärkeää, että pidämme pään kylmänä ja ryhdymme vain sellaisiin hankkeisiin, joihin itse uskomme ja joiden hyödyistä saamme riittävä näyttöä ja joiden läpiajamiseen kaikki mukana olijat sitoutuvat. Mitään hyppäyksiä uuteen vanhaa hylkäämällä ei kannata ajatellakaan palvelujen tuotannossa, jossa kysymys on, kuten terveyspalveluissa, jokapäiväisistä tarpeista.

Olisi todellinen yllätys, jos sote-ratkaisussa palattaisiin jo kertaalleen kuopattuun vastuukunta-malliin. eiköhän viisasta olsi jotenkin käyttää hyväksi sitä, mikä on olemassa.
Mutta tähän asiakokonaisuuteen palataan vielä monta kertaa!

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!