David ja 50 Goljattia

Me yhdistetään sääntöjen noudattamisen ja demokratian kunnioittamisen" Herra Varofakis sanoi. "Olemme välttäneet vaikutelman, ettei vaaleilla ei ole vaikutusta voimakkaasti velkaantuneiden maiden mahdottomasti täytettäviin ohjelmiin. 

Mutta viime hetken diili nostaa Tsiprasin Syriza puolueen vasemmassa kovalinjaisten vasemmistolaisten keskuudessa esille kriittisiä kysymyksiä, jotka uuden hallituksen tekemät myönnytykset aiheuttavat.

"Kreikkalaiset varmasti on vaikea selittää äänestäjilleen," sanoi Schäublen.
FT 20.2.2015


Kun Tsiprasin piti sopimusta voittona kotikentällä, niin Ylen toimittaja Berliinistä pilkkasi, että mieleen tulee satu Keisarin uusista vaatteista, Pankki analyytikot Helsingissä kehuivat Euroryhmän voittaneen!
Ehkäpä ainoa voittaja oli se, että perussuomaliset eivät voittaneet.

To­del­li­suu­des­sa ot­te­lu ei ol­lut lä­hel­lä­kään ta­sa-ar­vois­ta kamp­pai­lua. Ei­kä täs­sä ol­lut ky­se pel­käs­tään ra­has­ta ja ta­lous­po­li­tii­kan vi­ri­tyk­sis­tä.
Eu­ro­ryh­mä ja Kreik­ka so­pi­vat per­jan­tai­na, et­tä Kreik­ka saa lai­na­oh­jel­mal­leen nel­jä kuu­kaut­ta jat­koai­kaa. Krei­kan hal­li­tus jou­tuu ker­to­maan maa­nan­tai­na, mil­lai­sia maan ta­lout­ta uu­dis­ta­via rat­kai­su­ja on suun­nit­teil­la.
Nä­mä suun­ni­tel­mat pi­tää esi­tel­lä eu­ro­ryh­män hy­väk­syt­tä­vik­si. Hy­väk­syn­nän jäl­keen ra­haa voi­daan tar­jo­ta jäl­jel­lä ole­val­le nel­jäl­le kuu­kau­del­le. Vel­ko­jen leik­kauk­sia ei ole tie­dos­sa.
Eu­ro­mai­den myön­ny­tys oli, et­tä Krei­kal­le ase­tet­tua yli­jää­mä­ta­voi­tet­ta lie­ven­ne­tään. Krei­kan on py­rit­tä­vä pi­tä­mään bud­jet­tin­sa plus­sal­la, mut­ta ei niin suu­rel­la yli­jää­mäl­lä kuin mi­tä aiem­min edel­ly­tet­tiin.

Näyt­tää siis sil­tä, et­tä Kreik­ka hä­vi­si täy­del­li­ses­ti tä­män ot­te­lun. HS 21.1.2015

Euroalueen BKT 10.000 miljardia euroa, Kreikan 250 miljardia, Suomen 200 miljardia. Talousluvuilla laskettuna taistelussa olivat voimasuhteet 1 vastaan 50 . Eivät edes kuuluisat suomalaiset Talvisodan sankarit, jotka vastasivat kymmenen ryssää olisi pärjänneet tässä Kreikan ja EU:n taloussodassa..

Kannattaako tätä voittoa kehua ja rintaa röyhistellä, kun tiedämme, että kreikkalaisten omien sotkujen lisäksi katastrofin rakentajia ovat olleet ahneet keski-eurooppalaiset ylijäämä teutonit.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!