Avointa avolouhintaa

ViestitenenergiapuuterminaalinpaikkajaOlliMC3A4kinen20160919.jpg

Olen Turun Seutusanomilta saanut vastakseni avoimen kirjeen, joka alkaa:

Olemme saaneet lukea paikallislehdistä kirjoituksia, joissa korostuu tahto arvostavampaan suhtautumiseen kansalaismielipiteitä kohtaan sekä avoimempaan keskustelu- ja tiedotuspolitiikkaan. Tämän perustella saanemme vastauksia asukkaita ja yrityksiä huolestuttaviin asioihin.

Pitkän kokemuksen aikana joutuu aina harkitsemaan, mistä on kysymys. Siirsin konspiraatioteoriat ja kyynisyyden sivuun ja yritin paneutua asiaan. Lehdessä olleen rajoitetun tilan vuoksi jouduin viittamaan,  että asiasta on tämä laajempi kirjoitus näillä sivuilla.

Yllä olevassa avoimessa viitattuihin kirjoituksissani olen käsitellyt valtuuston päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta tiedottamista ja kuulemista: Kyse on ollut Lammasluodon kaavoituksen esittelystä ja kouluverkkoprosessista.

Luolalaan sijoitettava puunmurskauslaitoksen lupa-asiassa ei valtuustolla ole toimivaltaa, vaikka yksittäisillä valtuutetuilla voi olla oman vaikutusvallan ylikorostamiskeski kiusausta antaa asukkaiden näin ymmärtää. Asian ratkaisevat ympäristöviranomaiset, jotka pyytävät lausuntoa tai joille lausunnon voivat antaa ne, joita asia koskee esimerkiksi naapurit ja kunnanhallitukset.  Luvan myöntäminen perustuu laillisuusharkintaan, johon liittyy säädösten puitteissa annettavat ihmisiä ja ympäristöä suojelevat lupaehdot.
Kaupunginjohtajan ehdotus Naantalin kaupungin siis kaupunginhallituksen kokouksen 19.9.2016 kannaksi kuuluu:

Viitaten jo 7.3.2016 aiemman hakemuksen osalta lausumaansa kaupunginhallitus toteaa, että energiapuun haketukselle on olemassa tarve Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen läheisyydessä. Ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta on tärkeä osa biopolttoaineen tuotantoketjua ja kasvavaa toimintaa. Varteenotettavia paikkoja tällaiselle toiminnalle on olemassa hyvin rajoitetusti ja nyt muutetun hakemuksen mukaista sijaintia Viestitien varren teollisuusalueella lähempänä voimalaitosta pidetään toiminnallisesti perusteltuna. Siitä huolimatta, että muutetun hakemuksen tarkoittama vastaanotto- ja haketustoiminta ei enää sisällä muun kierrätysmateriaalin ja rakennusjätteen kuin puun murskausta, on lupaehtojen avulla varmistettava, että toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta.

Naantalin lausunto on tavanomainen ja selvästi myönteinen.Siinä lähtökohtana on, että monipolttoainelaitos tarvitsee tällaista toimintaa läheisyyteen, ja että varteenotettavista paikoista on pulaa. Esitys ei sisällä vaihtoehtopaikkojen arviota eikä analyysia eikä arviota Naantalin kaupungin hyötyjen ja haittojen kannalta. Eivätkä ne tähän kohtaan sinänsä kuulukaan. Lopputoteamus on, että lakia on noudatettava. Lausuntoa voi pitää perusteltuna, mutta minimalistisena.
Avoimen kirjeessä esitetiin pitkän kriittisen hankeen kuvauksen jälkeen kysymyksiä:

Onko Naantalilaisia yrityksiä ja perheitä mielestänne informoitu tarpeeksi? Miten todellisuudessa olette huomioineet alueen yritykset ja asukkaat? Osa yhdistyksemme toiminta-alueen asukkaista ja yrityksistä sai tietoa vasta yhdistyksemme kautta.

Omana mielipiteenäni totean, että hankkeessa eivät informoinnissa ei kaiketi ole rikottu säädöksiä ja informaatiota on annettu oikein, mutta ei välttämättä riittävästi. Ongelmaksi on muodostunut se, että asian eri vaiheista on synytynyt vaikutelma, että tätä hanketta yritetään salakuljettaa. Tätä kuvaa vahvistaa se, että Naantalin kaupunginhallituksen lausuntokin annetaan viimeisenä lausunnonantopäivänä. Tällainen toiminta synnyttää epäilyksiä - aiheettominakin -ja niistä on haittaa kaupungin toiminnalle ja julkikuvalle. Näin on nyt valitettavasti päässyt käymään.

Kirjoittajat pyytävät vastausta myös seuraaviin kysymyksiin:

Mitä Naantalin kaupunki asukkaineen hyötyy puunmurskauslaitoksesta?
Miten arvelette puunmurskauslaitoksen vaikuttavan Naantalin imagoon asuin- tai turistikohteena? Toteutuuko Naantalin kaupungin nettisivuilta lainattu teksti ”Naantali on merellinen ja aurinkoinen kaupunki, jonka arvokkaan ympäristön vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvä elinympäristö on puhdas, terveellinen, viihtyisä ja virikkeellinen” 
Onko tähänastisessa murskaamoja koskevassa päätöksenteossa toteutunut avoimuus?

Hanketta toteuttavan yrityksen logistiikan ja monipolttoainelaitoksen toiminnan kannalta Viestitie on hyvä paikka.

Parempi kuin aikaisempi Vanton tien varrella oleva. Yritystalouden kannalta paikka tarjoaa hyvät toimintamahdollisuudet. 
Alkuperäinen ajatus puun energiakäytössä on ollut, että se on jatkuva prosessi, jossa polttoaineen keruu ja alkujalostus - haketus - tapahtuu raaka-ainelähdettä lähellä. Näin myös mahdolliset tähteen voidaan saada helpommin metsän luontotalouden kiertoon.
Toisaalta on tunnistettava myös suurimittaisemman puun käytön edellyttävän keksitetympää ja tehokkaampaa toimintaa. Luolalan Viestitien paikka maarakennustöineen näyttää mahdollistavan ratkaisun, jossa ympäristölle tulevat haitat minimoidaan.

Yrittäjä on hankkinut tontin Fortumilta, joten Naantalin kaupunki ei ole voinut arvioida tontin käyttöä kaupungin hyödyn maksimoimisen kannalta. Yrittäjät ilmoittavat, että tontin tarvetta olisi ja nyt ilmeisesti tarjontaan voivat tulla hakkeelle varatut tontit. Joten uusi sijoituspaikka on tältä kannalta aikaisempaa parempi.

Naantalissa toimii merkittävä mausteklusteri,

joka on kehittynyt markkinaehtoisesti yllättävän hyvin. On todennäköistä, että energiapuun käsittelylaitos pystytään toteuttamaan siten, ettei mitään vakavaa haittaa edes naapurissa olevien laitosten toiminnalla aiheudu. Rankapuuvarastot ovat vähintään esteettinen haitta. Pölyhaittojen ohella hajuhaittoja syntyy pitkäaikaisesta ja väärällä tavalla toteutetusta varastoinnista. Toiminta vaatii jatkuvaa seurantaa. Hulevesin puhdistus voi osoittautua myös toimialan kantokyvyn kannalta raskaaksi.

Vaikuttaa siltä, että hanke, kuten monet ympäristön kannalta perustellut eli tarkoitan puuenergian lisääntyvää käyttöä, voivat johtua kokemaan Myrphyn lain kohtalon: ”Jos jokin voi mennä pieleen, se menee pieleen”.

Hankkeen julkisuushaitat ovat kasvamassa todellisia haittoja suuremmiksi.

Oikeassa olemisen todistaminen on tässä kohdassa hyödytöntä. Kysymys on tavanomainen julkisessa toiminnassa: Kyse ei ole siitä mistä on kysymys vaan siitä miltä se näyttää.
Nyt on yritettävä tehdä kaikki voitava asian saattamiseksi normaalille raiteille.

Ps. Menin kirjoitettuani tämän papereihin perustuvan näkemykseni käyttöön paikaan päälle.

Otin kolme kuvaa alueesta omaan käyttööni ja mahdollisia keskusteluja silmällä pitäen. Paikalle kiiruhti yksi paikalla työskentelevä ja kyseli, millä asialla olen. Esittelyn jälkeen kerroin tarkoitukseni ja samalla paikalle tuli myös yrittäjä Olli Mäkinen, jonka tapasin näin sattumalta ensimmäisen kerraan. 

Vaivautuneena hän selitti hankkeen kulkua ja esitteli lyhyesti suunnitelmia. Hän oli vakuuttunut, että keksittäminen ja suuruuden ekonomia ovat tämän hankkeen etuja ja että kaikista ympäristökysymyksistä päästään asianmukaisiin järjestelyihin.
Yritin puolestani muistuttaa omaan kokemukseeni viitaten, että kannattaa ottaa vakavasti myös julkisuuden kautta tullutta palautetta ja että kannatta varmaan tehdä aktiivisesti töitä yhteisymmärryksen löytämiseksi. Varoittelin myös siitä, että politiikassa voi joutua tahtomattaan välikappaleeksi nimimerkillä kokemusta on.
19.9.2016 MR

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!